Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Waarom willen we een circulaire economie?

De wereldbevolking groeit en de welvaart in de wereld stijgt. Hierdoor dreigen grondstoffen schaars te worden. Hoe meer (natuurlijke) grondstoffen we nemen, hoe groter de kans dat generaties na ons met een tekort komen te zitten.

Circulaire economie
In een circulaire economie zetten we grondstoffen maximaal in. Dat betekent dat er in de ideale wereld geen afval meer bestaat. Afvalstoffen worden dan grondstoffen voor nieuwe producten door onder andere hergebruik of recycling. Ook het voorkomen van afval is hier een belangrijk onderdeel van. Alle onderdelen gaan dus terug de keten in.

Kansen voor het bedrijfsleven
Voor het bedrijfsleven betekent dit ook nieuwe kansen: nieuwe markten, samenwerkingsverbanden aangaan en een vermindering van het gebruik van grondstoffen. Volgens de Europese Commissie is de overgang naar een circulaire economie een uitgelezen kans om de Europese economie te veranderen en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen voor Europa te ontwikkelen.

Meer informatie: zie Rijksoverheid Planbureau voor de Leefomgeving